notícies notícies

Bàndol revisió Cadastral

BÀNDOL

Per orde del Sr. Alcalde es fa saber que, amb motiu de la nova revisió cadastral que entrarà en vigor el proper 2013 i que actualitza els valors vigents de l’any 1989, en els propers dies es rebrà una carta per correu ordinari remitida per la Gerència Territorial del Cadastre d’Alacant, la qual és important de conservar ja que contindrà una clau personal.

Aquesta clau personal, juntament amb un tríptic informatiu que se li adjuntarà, li servirà per a descarregar, conectant-se a INTERNET a la página web del Cadastre, la notificació dels nous valors cadastrals dels seus béns immobles, a partir del proper dia 25 d’agost i fins el 14 de setembre de 2012.

Aquesta notificació no és un rebut per a pagar, sinò una informació del nou valor cadastral dels seus béns immobles.

Aquelles persones que no disposen d’accés a Internet, podran dirigir-se a l’Ajuntament de Pego, a la Gerència de Cadastre o a qualsevol punt d’Informació Cadastral (PIC) com pot ser l’oficina de SUMA en Pego, presentant la carta amb la clau facilitada i el DNI (o NIE per a residents), i se’ls facilitarà així des de l’administració l’accés a la seua notificació de forma gratuïta.

Així mateix, qui no reba la carta amb la corresponent clau també podrà acudir a les oficines de les administracions abans esmentades, amb el seu DNI (o NIE per a residents) i se li facilitarà la informació.

Aquest mitjà de notificacions no obliga ni condiciona el ciutadà en el futur, sinò que, a més d’ajudar a reduir costos, li facilita l’accés a la informació, permetent-li que decidisca el moment i l’hora en què vol accedir a la seua notificació.

Gràcies per la seua col·laboració.

Pego, 3 d’agost de 2012 L’Alcalde,

J Carmelo Ortolá Siscar

Documents Adjunts