notícies notícies

Concurs de fotografia l'aigua i el desenvolupament sostenible

Concurs de fotografia l'aigua Comenius Regio Léman-Pego i la Regidoria de Cultura i Educació de l’Ajuntament de Pego, convoquen el present CONCURS DE FOTOGRAFIA, “l’AIGUA”, 2013.

 

Seguint les següents BASES:

 1. Podran participar totes les persones que ho desitgen.

 2. El tema de les fotografies versarà sobre l’aigua.

 3. Les fotografies presentades en aquest concurs seran inèdites i no premiades en cap altre concurs.

 4. Les fotografies es presentaran indistintament en blanc i negre o en color. La tècnica serà exclusivament digital. La mesura màxima serà de 25 x 35 cm. muntades sobre cartró de 30 x 40 cm.

 5. Cada fotografia anirà identificada amb un lema que també constarà en l’exterior d’un sobre a l’interior del mateix haurà d’anar ben especificats: el nom i cognoms, adreça, localitat i telèfon així com una fotocòpia del DNI del autor. Junt amb les obres en paper, s’ enviarà un CD. Amb una còpia de les imatges i el format dels arxius serà JPEG a màxima resolució.

 6. Cada autor podrà presentar un màxim de dos fotografies i el termini d’admissió finalitzarà el dilluns 6 de maig a les 13’00 h.

 7. Les fotografies es presentaran personalment o remeses a ports pagats a:

CASA DE CULTURA
C/ Sant Domènec, 5
03780 PEGO
Tel: 965572801
 1. El Jurat estarà presidit per la Regidora de Cultura i Educació del M.I. Ajuntament de Pego e integrat per destacades personalitats del mon de l’art i la fotografia.

 2. Hi haurà un premi de 800 euros, i un segon de 400 euros. El premi podrà ser declarat desert. Els premis estan subjectes al que disposa la legislació vigent en matèria de retenció de l’I.R.P.F.

 3. Qualsevol autor que obtinga un premi autoritza a l’organització la reproducció de les obres premiades amb la finalitat de fer publicitat de l’activitat. Els participants es faran responsables per complet de l’autoria de les obres i en conseqüència que no hi haurà drets a tercers i també de tota reclamació per dret d’imatge.

 4. Amb les obres seleccionades pel Jurat es farà una exposició del 13 al 25 de maig. L’entrega dels premis als guanyadors es farà el dia 16 de maig a les 19’30 h.

 5. Les fotografies no premiades podran ser arreplegades personalment o reclamant el seu enviament, a ports deguts, durant 30 dies després de finalitzada l’exposició. Transcorregut el termini indicat, de les obres que no hagueren estat retirades s’entendrà que l’autor renuncia a la seua propietat en favor de l’organització, que podrà destruir-les o donar-les l’ús que considere més oportú.

 6. L’organització es reserva el dret de modificar o prendre iniciatives no regulades en les bases, sempre que puguen contribuir a un major èxit d’aquesta convocatòria.

 7. L’entitat organitzadora no es responsable de qualsevol pèrdua o accident fortuït que es poguera produir.

 8. El fet de participar en aquest concurs suposa l’acceptació i coneixement d’aquestes bases.

Documents adjunts {: #head20130328}