notícies notícies

Convocatòria per procediment selectiu d'un Tècnic de Medi ambient per a la concessió de beques de formació.

Vist l’expedient que es tramita en aquest Ajuntament sobre aprovació de les bases reguladores del procediment selectiu d’un Tècnic de Medi ambient, dins de la «Convocatòria de subvencions a Ajuntaments de la província d’Alacant per a la concessió de beques de formació a joves anualitat 2016» i tenint en compte l’Ordenança General de Subvencions de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, publicada en el BOP número 118, de 27 de maig de 2005 i les Bases Específiques incloses en la mateixa convocatòria.

El termini per a presentar instàncies romandra obert des del 07 de maig fins al 18 de maig de 2016.

Es pot consultar la informació corresponent en el tauler d’anuncis de la seu electrònica.