notícies notícies

Bases de la selecció d'una borsa de treball de socorristes de la piscina municipal

De conformitat amb la Resolució de l’Alcaldia-Presidència de 19 de maig de 2016, sobre aprovació de les bases de la selecció d’una borsa de treball de Socorristes de la Piscina Municipal, es disposa la convocatòria de la citada selecció d’acord amb les bases que han estat publicades en el tauler d’anuncis de la seu electrònica