notícies notícies

Bases per a la selecció d'una borsa de treball de monitors de temps lliure en l'àrea d'educació

De conformitat amb la Resolució de l’Alcaldia-Presidència de 30 de maig de 2016, sobre aprovació de les bases per a la selecció d’una borsa de treball de monitors de temps lliure en l’àrea d’educació, es disposa la convocatòria de la citada selecció d’acord amb les bases que han estat publicades en el tauler d’anuncis de la seu electrònica