notícies notícies

Resultats del 2n examen teòric de les proves selectives de la selecció d'una plaça d'Operari/a de neteja funcionari/a interí/na i creació d'una borsa de treball

Publicats els resultats del 2n examen teòric de les proves selectives de la selecció d’una plaça d’Operari/a de neteja funcionari/a interí/na i creació d’una borsa de treball.

El Tribunal convoca als aspirants que han superat l’exercici amb un mínim de 5 per a que presenten la documentació exigida en les bases, en la fase de concurs, que es la següent:

  • Fotocopia del DNI o document equivalent acreditatiu de la identitat del sol·licitant.
  • Fotocòpia de la titulació exigida degudament compulsada.
  • Currículum Vitae del aspirant i documentació acreditativa dels mèrits al·legats.

Els aspirants tindran un termini de 10 dies hàbils (fins el 2 de juliol de 2016) per a la presentació d’aquestos documents en el Registre General de l’Ajuntament.

Es pot consultar tota la informació rellevant en el tauler d’anuncis de la seu electrònica.