notícies notícies

Informació pública de la rectificació d’error aritmètic en el compte de Liquidació Definitiva del projecte de reparcel·lació, inclòs en el Programa per al desenvolupament de l’Actuació Integrada Verdales.

Publicat l’edicte al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV), es pot consultar tota la informació rellevant en el tauler d’anuncis de la seu electrònica