notícies notícies

Informació pública de la proposta de Liquidació Complementària del compte de liquidació del projecte de reparcel·lació inclòs en el Programa per al desenvolupament de l’Actuació Integrada Verdales.

Publicat l’edicte al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV), es pot consultar tota la informació rellevant en el tauler d’anuncis de la seu electrònica.