notícies notícies

bases de la selecció d'una plaça d'Arquitecte funcionari interí

De conformitat amb la Resolució de l’Alcaldia-Presidència sobre aprovació de les bases de la selecció d’una plaça d’Arquitecte/a funcionari/a interí/na i creació d’una borsa de treball, es disposa la convocatòria de la citada selecció d’acord amb les bases que han estat publicades en el tauler d’anuncis de la seu electrònica.

El termini per a presentar instàncies romandrà obert del 28 d’octubre fins el dia 11 de novembre.