notícies notícies

Ajudes al comerç 2017

Ajudes al comerç 2017

AFIC CREAMA oferix informació sobre les ajudes als comerços.

La Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball ha convocat les ajudes en matèria de comerç, consum i artesania per a l’exercici 2017 on podran ser beneficiaris les empreses qualificades com pimes que exercisquen o vagen a exercir la seua activitat comercial en la Comunitat Valenciana dins dels epígrafs que marca esta orde.

Les pimes comercials tenen dos vies per a poder accedir a estes ajudes. La primera és a través de “Avalem Comerç”, que recolza les inversions en equipament per a l’establiment comercial, sempre que la inversió aprovada no siga inferior a 3.000 euros. L’ajuda podrà aconseguir fins al 45% de la inversió i el límit de subvenció a concedir per establiment serà de 20.000 euros.

La segona via és la denominada “Emprenem Comerç” i va destinada a finançar els gastos corrents derivats del manteniment d’un establiment comercial amb un nou titular o de la implantació d’una nova activitat comercial. L’establiment deurà, si és el cas, obrir-se al públic entre l’1 de gener i el 30 de setembre de 2017. En el local que es planteja l’actuació haurà d’haver-se exercit activitat econòmica anteriorment. L’ajuda podrà aconseguix fins al 45% dels gastos i el límit de subvenció a concedir per sol·licitant serà de 10.000 euros, sense que els gastos de lloguer superen els 5.000 euros.

El termini de presentació de sol·licituds està obert fins al 9 de juny de 2017. Els comerços interessats poden obtindre tota la informació en l’Agència de CREAMA Pego.


AFIC CREAMA ofrece información sobre las ayudas a los comercios.

La Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo ha convocado las ayudas en materia de comercio, consumo y artesanía para el ejercicio 2017 donde podrán ser beneficiarios las empresas calificadas como pymes que ejerzan o vayan a ejercer su actividad comercial en la Comunitat Valenciana dentro de los epígrafes que marca esta orden.

Las pymes comerciales tienen dos vías para poder acceder a estas ayudas. La primera es a través de “Avalem Comerç”, que apoya las inversiones en equipamiento para el establecimiento comercial, siempre que la inversión aprobada no sea inferior a 3.000 euros. La ayuda podrá alcanzar hasta el 45% de la inversión y el límite de subvención a conceder por establecimiento será de 20.000 euros.

La segunda vía es la denominada “Emprenem Comerç” y va destinada a financiar los gastos corrientes derivados del mantenimiento de un establecimiento comercial con un nuevo titular o de la implantación de una nueva actividad comercial. El establecimiento deberá, en su caso, abrirse al público entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2017. En el local que se plantea la actuación deberá haberse desarrollado actividad económica anteriormente. La ayuda podrá alcanza hasta el 45% de los gastos y el límite de subvención a conceder por solicitante será de 10.000 euros, sin que los gastos de alquiler superen los 5.000 euros.

El plazo de presentación de solicitudes está abierto hasta el 9 de junio de 2017. Los comercios interesados pueden obtener toda la información en LA Agencia de desarrollo Local de CREAMA Pego. Tel 965571255.