notícies notícies

Bases de selecció d'una plaça d'animador cultural funcionari interí i creació d'una borsa de treball

De conformitat amb la Resolució de l’Alcaldia-Presidència sobre aprovació de les bases de la selecció d’una plaça de Animador Cultural funcionari interí i creació d’una borsa de treball, es disposa la convocatòria de la citada selecció d’acord amb les bases publicades en el tauler d’anuncis de la seu electrònica.

El termini de presentació de sol.licituds serà del 28 de setembre al 13 d’octubre.