notícies notícies

Bases de selecció d'una borsa de tècnics d'interculturalitat

De conformitat amb la Resolució de l’Alcaldia-Presidència sobre aprovació de les bases de la selecció d’una borsa de tècnics d’interculturalitat, es disposa la convocatòria de la citada selecció d’acord amb les bases publicades en el tauler d’anuncis de la seu electrònica.