notícies notícies

Bases de selecció d'una borsa de treball de topògraf/a

De conformitat amb la Resolució de l’Alcaldia-Presidència sobre aprovació de les bases de la selecció d’una borsa de treball de topògraf/a, es disposa la convocatòria de la citada selecció d’acord amb les bases publicades en el tauler d’anuncis de la seu electrònica.