notícies notícies

Bases de selecció d'una borsa de treball de Periodistes

De conformitat amb la Resolució de l’Alcaldia-Presidència sobre aprovació de les bases de la selecció d’una borsa de treball de Periodistes, es disposa la convocatòria de la citada selecció d’acord amb les bases publicades en el tauler d’anuncis de la seu electrònica.

El termini de presentació d’instàncies romandrà obert del 12 al 27 de desembre de 2018.