notícies notícies

Termini pagament voluntari IVTM i altres tributs municipals

Periode pagament voluntari IVTM i altres tirbuts municipals

El dia 4 de maig acaba el termini de pagament voluntari del IVTM (Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica) i altres tributs municipals gestionats per SUMA.

Es pot gestionar el pagament d’aquestos rebuts a traves de la web de suma:

Cal recordar que una vegada finalitzat el període voluntari els rebuts no satisfets incorreran en el recàrrec de constrenyiment, meritant interessos de demora i les costes que es produïsquen (Art. 28 de la Llei 58/2003 General Tributària)