Aquesta plana utilitza 'cookies' per millorar l'experiència de navegació. Si segueixes navegant entenem que ho acceptes. D'acord Més Informació.
ajuntament ajuntament

Ple

Plé Municipal

El Ple, integrat per tots els Regidors I presidit per l’Alcalde té, entre altres, les funcions següents:

  • El control i fiscalització dels òrgans de govern.
  • Els acords sobre la participació en organitzacions supramunicipals.
  • L’alteració del terme municipal. Canvi de nom del Municipi i l’adopció o modificació de la seua bandera, ensenya o escut.
  • L’aprovació de plans urbanístics en els termes previstos per la llei, ordenances municipals i fiscals, pressupostos i comptes municipals, formes de gestió dels servicis. Acordar operacions de crèdit, en els supòsits que preveu la llei; la contractació d’obres, servicis i subministraments la duració de la qual excedisca d’un any o exigisquen crèdits superiors als consignats en el pressupost.
  • L’aprovació de la plantilla de personal i la relació de llocs de treball.
  • L’alteració de la qualificació jurídica dels béns del municipi.
  • L’adquisició de bens i drets quan el seu valor supere el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost i, en tot cas, quan siga superior a tres milions d’euros, així com les alienacions patrimonials en els suposats previstos per la llei.